Žádost o opuštění úroků z prodlení – co je k tomu potřebné?

Hned ze začátku chceme poznamenat, že toto téma nezávisí až tak jasné právní úpravě, ale na dobré vůli dvou stran (dlužníka a věřitele) dohodnout se na tom, jak řešit komplikovanou situaci dlužníka, kdy nesplácel a nekomunikoval.

Není úrok jako úrok

Mgr. Anna Šafránková v v Bulletinu advokacie.cz (14.8.2018) vysvětluje: „K úroku z prodlení existují dvě rozdílná a vzájemně protichůdná legislativní východiska. V jednom pojetí úrok z prodlení vyrovnává bezdůvodné obohacení dlužníka spočívající v tom, že po dobu prodlení neoprávněně užíval věřitelovy peněžní prostředky; současně tento úrok z prodlení odpovídá náhradě škody, která vznikla věřiteli v důsledku nemožnosti dispozice s peněžní částkou po dobu dlužníkova prodlení. Toto kompenzační pojetí reflektuje časovou hodnotu peněz a úrok z prodlení používá jako nástroj jednoduchého postupu při uplatnění nároku na náhradu škody způsobené věřiteli. (…) Opačný koncept úroku z prodlení naopak používá stejné slovní označení pro procentuálně vyjádřenou penalizační sankci za prodlení s platbou. V podstatě se jedná o obdobu našeho institutu smluvní pokuty – ovšem v tomto případě užívanou výhradně pro případy prodlení s plněním dluhu peněžitého a určenou pomocí procentuální sazby.“

Tedy ve smlouvě mohou být jako pokuta účtovány dva úroky: Klasický úrok z prodlení, a úrok z prodlení ve formě pokuty. Některým lidem se stalo, že spláceli úrok z prodlení, ale stále měli nezaplacenou POKUTU ve formě úroku z prodlení půjčky bez registru. 

 

Zaplatit a odpustit

Zatímco úrok z prodlení by měl být zaplacen, tak pokutový úrok nám může věřitel odpustit, neboť zpravidla bývá dojednán navíc. Zde je potřebné uchovávat korespondenci s finanční společností, neboť je možné se případně o výši těchto úroku soudit na základě „tvrdosti trestu“.

 

Jak postupovat

 

  • Můžeme nejdříve zkusit zavolat do společnosti a zeptat se, zda je možné dojednat odpuštění smluvní pokuty ve formě úroků z prodlení půjčky bez úroku.

 

  • Nejdříve si pomalu přečteme sjednanou smlouvu. Velmi pomáhá si smlouvu okopírovat, abychom si v kopii mohli podtrhávat právní formulace. 
  • Do finanční společnosti píšeme formální žádost, kde píšeme naše iniciály, číslo smlouvy a velmi krátce popíšeme naši situaci a ochotu vypořádat dluh a dohodnout se na dalším postupu. Zároveň požádáme finanční společnosti o informace o našem celkovém dluhu a o výši částky, o kterou se dluh celkově kvůli úrokům navyšuje. Následně píšeme samu žádost o odpuštění úroků. Lze napsat, že smluvní pokuta je neúměrná k finanční situaci dlužníka.
  • Do přílohy napíšeme seznam námi zaplacených splátek a naše možnosti splácení
  • Napíšeme datum, podpis a doporučeně odešleme na adresu finanční společnosti

 

 

Daný problém se touto žádostí neřeší. Žádáme pouze o to, aby věřitel projevil dobrou vůli a odpustil kárné úroky u půjčky bez registru. Daná žádost nám může pomoci v prokázání toho, že jsme se špatnou finanční situaci snažili vyřešit.